loading

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

 

Τα προσωπικά σας στοιχεία ή/και δεδομένα που μας παρέχετε (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που αφορούν την υγεία) καταχωρούνται σε αρχείο υπό την ευθύνη:

Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (DPO) :

 • Ταυτότητα: Κος ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
 • Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 170-172, ΑΙΓΑΛΕΩ Τ.Κ. 122 42
 • Τηλέφωνο: 210-5313213
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: astamatiou@dromon.gr

Σκοπός της διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων :

H ΔΡΟΜΩΝ ΑΕΒΕ θα διαχειριστεί τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται εκουσίως από τους ενδιαφερόμενους, άμεσα ή μέσω τρίτων, καθώς και τα δεδομένα που λαμβάνει μέσω καταγεγραμμένων τηλεφωνικών συνομιλιών ή πλοήγησης σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο ή από άλλες πηγές,  για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Εξυπηρέτηση πελατών (προσκλήσεις σε εκδηλώσεις, πληροφορίες για αναβαθμίσεις σχετικές με το όχημα και τα σέρβις, ειδοποιήσεις για ημερομηνίες συντήρησης/ελέγχου/σέρβις, ή οδική βοήθεια).
 • Πληροφορίες πελατών (επαφή για καινούρια και μεταχειρισμένα οχήματα, προσφορές χρηματοδότησης και leasing, σέρβις, ελέγχους, επισκευές, λήξη μιας χρηματοδοτικής σύμβασης ή σύμβασης leasing ή μέτρα βελτίωσης ποιότητας του οχήματος).
 • Προωθητικές ενέργειες (Προσωπική ή εξατομικευμένη διαφήμιση προσφορών, προϊόντων και υπηρεσιών, έρευνες ικανοποίησης ικανοποίησης πελατών)

Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται και η επεξεργασία και οι σκοποί που αναγράφονται ανωτέρω, είναι αναγκαία ή συνδέονται με την κατάλληλη διατήρηση, εφαρμογή και επίβλεψη της επεξεργασίας του αιτήματος.

Χρόνος που διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα :

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται με αυτόν τον τρόπο, θα φυλάσσονται για καθορισμένο χρονικό διάστημα, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: (i) της έννομης υποχρέωσης διατήρησής τους, (ii) της διάρκειας της σχέσης και υπό το φως τυχόν ευθυνών που απορρέουν από αυτή τη σχέση, και (iii) αιτημάτων του ενδιαφερόμενου για διαγραφή, σε περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας :

Η ΔΡΟΜΩΝ ΑΕΒΕ ενδέχεται να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα, για τους σκοπούς που αναγράφονται στην ενότητα «Ποιος είναι ο σκοπός της διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων;» στους : Opel Automobile GmbH και Opel Ελλάς Α.Ε.Ε. χωρίς να είναι απαραίτητο να σας ενημερώνει για κάθε κοινοποίηση προς τους ως άνω αποδέκτες.

Στο πλαίσιο των κοινοποιήσεων που προβλέπονται σε αυτήν την ενότητα, τα δεδομένα ενδέχεται να διαβιβασθούν διεθνώς σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς για τους οποίους ενδέχεται να υφίσταται ή να μην υφίσταται απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί προσαρμογής σε σχέση με τα εν λόγω δεδομένα. Διεθνείς διαβιβάσεις σε χώρες που δεν είναι σε θέση να εγγυηθούν επαρκές επίπεδο προστασίας, θα πραγματοποιούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν είναι απολύτως αναγκαία για την εξέλιξη της σχέσης.

 Τα δικαιώματά σας κατά την παροχή των δεδομένων σας σε εμάς :

Σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στους ισχύοντες κανονισμούς, όλα τα πρόσωπα έχουν το δικαίωμα:

 • Να εξακριβώσουν το εάν η ΔΡΟΜΩΝ ΑΕΒΕ διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα που τα αφορούν, και, εάν ναι, να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά και σε κάθε πληροφορία που σχετίζεται με τη διαχείρισή τους
 • Να ζητήσουν τη διόρθωση τυχόν ανακριβών δεδομένων
 • Να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων για διάφορους λόγους, μεταξύ άλλων και λόγω του ότι τα δεδομένα δεν είναι πλέον αναγκαία για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ΔΡΟΜΩΝ ΑΕΒΕ θα διακόψει τη διαχείριση των δεδομένων, εκτός από την περίπτωση άσκησης ή υπεράσπισης έναντι τυχόν αξιώσεων ή προκειμένου να συμμορφωθεί με την εφαρμοστέα νομοθεσία.
 • Να ζητήσουν τον περιορισμό της διαχείρισης των δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, τα δεδομένα θα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας, εκτός από την περίπτωση αποθήκευσης και χρησιμοποίησης τους για την άσκηση ή υπεράσπιση έναντι αξιώσεων ή/και προκειμένου για τη συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία, προς τον σκοπό της προστασίας των δικαιωμάτων άλλου ατόμου ή νομικής οντότητας, ή για λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συγκεκριμένου κράτους μέλους.
 • Να εναντιωθούν στη διαχείριση των δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, η ΔΡΟΜΩΝ ΑΕΒΕ θα διακόψει την επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση υπεράσπισης έναντι ενδεχόμενων απαιτήσεων ή/και προκειμένου να συμμορφωθεί με την εφαρμοστέα νομοθεσία.
 • Να λάβουν τα προσωπικά δεδομένα, σε σωστά δομημένη, μηχαναγνώσιμη μορφή ευρείας χρήσης, που έχει παρασχεθεί στην ΔΡΟΜΩΝ ΑΕΒΕ ή να ζητήσει από την ΔΡΟΜΩΝ ΑΕΒΕ να τα μεταφέρει σε άλλον υπεύθυνο, εάν είναι τεχνικά εφικτό.
 • Να αποσύρουν τη συγκατάθεση που έδωσαν, εάν προβλέπεται, για τους σκοπούς που περιλαμβάνονται στην ενότητα «Ποιος είναι ο σκοπός της διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων;», χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της διαχείρισης των δεδομένων, τα οποία υποβλήθηκαν σε επεξεργασία δυνάμει της συγκατάθεσης, πριν αυτή ανακληθεί.

 

Τα υποκείμενα των δεδομένων ή οι νόμιμοι ή εκούσιοι αντιπρόσωποί τους μπορούν να ασκήσουν απευθείας τα ανωτέρω δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, εναντίωσης και φορητότητας, με την αποστολή έγγραφου αιτήματος στο ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων στο email : bdc@dromon.gr

Οι αιτούντες δύνανται να υποβάλλουν τυχόν αιτήσεις στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Άρθρο 77 του GDPR), ιδίως αν πιστεύουν ότι η άσκηση των δικαιωμάτων τους δεν έχει ικανοποιηθεί πλήρως μέσω της ιστοσελίδας που παρέχεται από την Εποπτική Αρχή για αυτούς τους σκοπούς.Αρχή σελίδας